domingo, 25 de xuño de 2017

ADMISIÓN CICLOS DE FPA solicitude vía web é obrigatoria e realizarase para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Deberá cubrirse unha única solicitude para cada grao.Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. 
O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser debídamente entregada e en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional.  
No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.


Web da consellería

Instruccións 

Oferta de FP 

Calendario de admisión

mércores, 21 de xuño de 2017

PREINSCRIPCIÓN ONLINE 2017. UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

http://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online#collapse01

RESIDENCIAS XUVENÍS

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dispón de instalacións que durante o curso académico funcionan como residencias xuvenís. Como é habitual as ditas instalacións póñense a disposición dos mozos/as estudantes, reservando un 9% das prazas para a mocidade traballadora e resérvase tamén un 9% para o caso de mozas que sufran violencia de xénero ou para mozos e mozas cuxas proxenitoras a sufrisen.
As instalacións a disposición dos mozos e mozas residentes durante o curso académico ofrecen aloxamento e mantenza, nelas desenvólvese unha serie de actividades e convivencias educativas a través das que se intenta fomentar valores sociais, culturais e deportivos.
Convocatoria para o curso académico 2017/18: 220 prazas, nas seguintes Residencias:
 LUGO: Centro Residencial Xuvenil "LUG" 
OURENSE: Florentino L. Cuevillas 
VIGO: Altamar 
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2017. 
As solicitudes están dispoñibles na sede electrónica da xunta https://sede.xunta.es, entrando no procedemento BS303B para estudantes e BS303D para traballadores/as.
Requisitos:
- Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
- Non ter perdido a condición de residente por causa imputable a persoa solicitante.
-Ter os 16 anos cumpridos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2017.
A mocidade estudante, ademais:
- Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
- Que no concello onde radique a súa residencia habitual non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios, nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima esixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia habitual.
A mocidade traballadora tamén deberán cumprir os seguintes:
- Que o lugar de traballo teña o enderezo nun concello distinto ao lugar de residencia habitual da persoa solicitante.
- No caso de que a relación de traballo non sexa fixa ou indefinida terá que ter unha duración mínima de 3 meses contados desde a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
- No caso de ser unha persoa traballadora autónoma por conta propia, será necesario que estea dada de alta no réxime de traballadores/as autónomos/as da Seguridade Social, con anterioridade á publicación da presente convocatoria.
Prezo: 
a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.
b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Período de estadía: O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de xullo de 2018. Exceptúanse os períodos de vacacións de Nadal e Semana Santa. As persoas beneficiarias que teñan a condición de estudantes, iniciarán e finalizarán a súa estadía na residencia coincidindo co curso académico no que estiveran matriculadas (respectando sempre o período máximo antes indicado) e en todo caso concluirán a súa estadía co remate dos estudos desenvolvidos. En calquera caso as persoas beneficiarias deberán iniciar a súa estadía na residencia como prazo máximo o 31 de outubro.
Máis información no DOG do 13 de xuño de 2017 
Lugo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-lug-ii/ 
Ourense: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-florentino-lopez-cuevillas/ 
Vigo: http://reaj.com/albergues/residencia-juvenil-altamar/

ORLA 2º BACHARELATO 2016 - 17


martes, 13 de xuño de 2017

ADMISIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CICLO MEDIO - CICLO SUPERIOR

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7148

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7148

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7148
CALENDARIO DE ADMISIÓN: 26 de xuño - 4 de xullo ás 13:00 h.

Solicitude vía web
A solicitude vía web realizarase para todos os réximes e grados, excepto para o segundo curso do réxime ordinario. 
A aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante que indica a documentación que debe achegar Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada debidamente asinada e en prazo, en calquera centro de Galicia con oferta, sostida con fondos públicos, de ciclos formativos de formación profesional de grado medio ou superior. 
Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión. 
No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

 A solicitude web soamente estará activo durante os períodos de solicitude.


sábado, 10 de xuño de 2017

PRAZAS NOS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES


A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2017/18. 
Prazos
1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día 9 de xuño e o 15 de xullo de 2017 
2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día 9 de xuño e o 8 de agosto de 2017 

Requisitos: A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
 a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza. 
 b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas e acreditadas. 

Adxudicación de praza gratuíta 
1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 293/2016, do 15 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016/17 (Boletín Oficial del Estado núm. 171, do 16 de xullo). 
2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

Adxudicación de praza bonificada 
1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades: 
a) Ata un 10 %: 551,99 €. 
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 846,45 €. 
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.340,98 €. 
d) Máis do 30 %: 2.019,17 €. 
2. O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre. 

GRADUACIÓN 2º BACHARELATO


xoves, 1 de xuño de 2017

E TÍ, CON QUEN CEARÍAS?


ESCOLA DE PAIS/NAIS. NORMAS E LÍMITES

Onte tivemos a última reunión de escola de pais/nais deste curso 2016/2017. Patricia, traballadora da asociación REXURDIR estivo contándonos como se poden traballar o tema das normas e límites no ámbito familiar. Xuntámonos un pequeno grupo de pais/nais, interesados en mellorar a educación dos nosos fillos/as e, creo, que pasamos un rato agradable. Grazas pola asistencia.
Espérovos na seguinte xuntanza, xa no curso 2017/2018.